В Европа е налице консенсус, че предоставянето на висококачествено образование може да се постигне чрез инвестиране и развитие на опитни преподаватели чрез начално обучение, продължаващо професионално развитие (ППР) и мобилност.

Проектът

Проектът IPAL е съвместна инициатива на 5 организации от Испания, България, Италия, Гърция и Германия, която има за цел да подобри настоящата ситуация на европейско ниво, като разработи инструменти за гарантиране на качество и учебни ресурси, които промотират професионалното развитие на преподаватели на възрастни и качеството на образованието за възрастни.

Нашите цели

Целеви групи

Education Organizations

Доставчици на образование за възрастни (организации)

Education Organizations

Преподаватели на възрастни (учители)

Education Organizations

Заинтересовани лица в други сектори на образованието

Информационен бюлетин

Партньорството

Tribeka Training Lab
Promimpresa SRL
European Center for Quality Ltd (ECQ)
Wisamar
Academy of Entrepreneurship

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

2020-1-ES01-KA204-082050