Скрининг въпросник

Изпълнение на програми за обучение на възрастни

В този раздел може да оцените качеството на самото обучение, включително удовлетвореността на обучаващите се, ресурсите и компетентността на преподавателите. Щом отговорите на въпросите по-долу, ще получите съответната карта с резултати и тяхната оценка. Картата съдържа съвети и още полезна информация за етапа на „Изпълнение“.

Абревиатурата (ДОВ) се отнася за „доставчик на обучение за възрастни“.

 1. В каква степен програмите за обучение на възрастни са адаптирани към средата и интересите на учениците?


 2. В каква степен учебните ресурси насърчават възрастните обучаеми да бъдат активни и самоинициативни?


 3. В каква степен учителите успяват да включат обучаемите в учебния процес, за да повишат тяхната ангажираност?


 4. Насърчават ли учителите креативността сред учениците (или стриктно следват учебната програма)?


 5. Разполага ли преподавателският състав с достатъчно информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за да предложи съвременна форма на обучение?


 6. До колко актуални (нови) са ИКТ инструментите в програмата за обучение?


 7. Що се отнася до равния достъп до обучение, разполага ли ДОВ с опитни преподаватели и ресурси, подходящи за обучение на възрастни със специални нужди?


 8. Що се отнася до проявата на гъвкавост, в каква степен ДОВ взима предвид нуждите на отделните обучаеми при изготвянето или адаптирането на учебния график (например, предлага ли за работещите вечерни уроци или съботно-неделни)?


 9. В каква степен програмата е разработена така, че да насърчи самочувствието и самооценката на учащите се, както и удовлетвореността им от постигнатите резултати?


 10. Програмата включва ли практически упражнения, които биха могли да подготвят възрастните обучаеми за пазара на труда? Ако „да“, какъв е техният процент?


 11. В каква степен ДОВ е съобразил учебната програма с професионалния и личния опит на всеки учител, за да осигури ефективно обучение?


 12. В каква степен ДОВ е съобразил хорариума на преподавателския състав със специфичната учебна програма, методология и дейности за повишаване на квалификацията на всеки учител?


 13. ДОВ провежда ли тестове по време на учебния процес, за да провери напредъка на учениците и да предприеме промени по време на учебния процес, ако е необходимо?


 14. Ръководството на ДОВ участва ли в редовните срещи на персонала, за да е наясно с текущите проблеми и да ги решава своевременно, по време на учебния процес?


 15. Доколко учебните пособия, материалната база и цялостната учебна среда съответстват на методологията и темата на курсовете?