Скрининг въпросник

Мониторинг и оценка на програмите за обучение на възрастни

В този раздел може да оцените как доставчикът на обучение за възрастни следи и оценява образователната си услуга. Щом отговорите на въпросите по-долу, ще получите съответната карта с резултати и тяхната оценка. Картата съдържа съвети и още полезна информация на тема ″Мониторинг и оценка″.

Абревиатурата (ДОВ) се отнася за „доставчик на обучение за възрастни″.

 1. На кой етап от учебния процес доставчикът на обучение за възрастни (ДОВ) прилага мониторинг и оценка?


 2. В каква степен ДОВ взима предвид напредъка и удовлетвореността на учащите се при мониторинга на учебния процес?


 3. В каква степен ДОВ взима предвид опита и цялостното отношение на учителите при наблюдението на учебния процес?


 4. В каква степен ДОВ използва съвременни инструменти и методи при мониторинга на учебния процес?


 5. В каква степен ДОВ взима предвид цялостната учебна среда, когато изследва и оценява учебния процес?


 6. Разполага ли организацията с ясни процедури за оценка на ефективността на обучението, което предлага?


 7. Доставчикът прилага ли достатъчно методи за оценка напредъка на обучаемите (като тестове при записването за курсовете и в края, въпросници за удовлетвореността на обучаемите, събиране на обратна връзка от неформални разговори и др.)?


 8. В каква степен ДОВ разчита на обратната връзка от учениците относно цялостното поведение на учителите?


 9. В каква степен ДОВ следи учебните програми на стожерите в сферата на образованието, за да бъде в крак с тенденциите?


 10. В каква степен ДОВ държи на обратната връзка от обучителите относно съдържанието на програмата и представянето на учениците?


 11. В каква степен ДОВ оценява удовлетвореността на учителите от заплащането, за да ги задържи в организацията и за да подобри услугите, които предлага?


 12. В каква степен ДОВ оценява удовлетвореността на учителите от наличните учебни ресурси, особено от ИКТ?


 13. В каква степен ДОВ оценява удовлетвореността на учителите от цялостната учебна среда?


 14. Определил ли е ДОВ качествени и количествени показатели, които се стреми да постигне (като % на лицата, удовлетворени от програмата, брой на лицата, преминали успешно пред заключителния изпит, брой на лицата, които биха се записали в друг курс на същата организация и пр.)?


 15. В каква степен ДОВ използва резултатите от проведената оценка на обучението, което предлага (постижения и извлечени поуки), за да преразгледа и подобри програмата?