Скрининг въпросник

Резултати и въздействие на програмите за обучение на възрастни

В този раздел може да оцените качеството на въздействието, резултатите и значимостта на обучението. Щом отговорите на въпросите по-долу, ще получите съответната карта с резултати и тяхната оценка. Картата съдържа съвети и още полезна информация на тема ″Резултати и въздействие″.

Абревиатурата (ДОВ) се отнася за „доставчик на обучение за възрастни″.

 1. Разполага ли ДОВ с ясна процедура за оценка на уместността на всяка учебна програма?


 2. В каква степен програмите на ДОВ отговарят на първоначалните способности и очаквания на учениците?


 3. В каква степен уменията, придобити по време на обучението, са от решаващо значение за възможностите за професионално развитие на обучаващите се?


 4. Организацията следи ли дали и как се променя заетостта сред възпитаниците й след приключване на обучението им?


 5. В каква степен сътрудничеството на ДОВ с външни фирми и организации е помогнало на обучаващите се да си намерят нова работа?


 6. В каква степен обучаемите са показали напредък в практическите си умения при окончателното оценяване на обучението им?


 7. В каква степен преподавателите са усвоили нови методики след края на програмата, за да бъдат в крак с тенденциите в сферата на образованието за възрастни?


 8. В каква степен ДОВ взима предвид обратната връзка от студентите относно актуалността на курсовете, за да подобри обучението, което предлага?


 9. В каква степен ДОВ е надградил образователните услуги, които предлага, спрямо първоначалните нужди на обучаемите и пазара на труд?


 10. ДОВ анализира ли редовно краткосрочните (като подобряване на уменията), средносрочните (по-висока заплата, по-добра професионална среда) и дългосрочните (постоянна заетост) ефекти от участието на обучаемите в обучението?


 11. Що се отнася до социалната значимост на предлаганото образование, ДОВ събира ли редовно данни от своите ученици за това как обучението е повлияло върху цялостното им благосъстояние и качество на живот?


 12. В случай че преподавателският състав е преминал през допълнително обучение, то подобрило ли е услугите, които ДОВ предлага (измерено чрез напредъка на учениците и удовлетвореността им в края на курсовете)?


 13. В сравнение с предходните години, през настоящата увеличил ли се броят на учениците и на новите програми?


 14. В каква степен ДОВ може да се сравни с най-добрите доставчици на образование за възрастни по отношение на качеството на услугите?


 15. Отчита ли ДОВ желанието на обучаемите да продължат обучението си в същата организация?