Интелектуален резултат 1 (ИР 1)

Анализ и скрининг въпросник за представянето на доставчици на образование за възрастни по отношение на професионалното развитие на преподавателите

В областта на образованието за възрастни има основни емпирични недостатъци, както и знания, които водят до непълно или ненадеждно образование за възрастни. В този случай са необходими обучение и професионално развитие. Недостатъците са по-видими особено в неформалното образование. Налице са проблеми като:

  1. По-осезаема липса на официална регулация;
  2. Формални изисквания или мониторинг;
  3. Слаба информираност и култура на ППР сред преподавателите.

В допълнение, преподавателите на възрастни не разполагат с начална педагогическа квалификация и познания по методика и подход към обучаемите. Същевременно, доставчиците на образование за възрастни не знаят как да подобрят ситуацията и особено когато не подлежат на акредитация, не се намират под натиск.

ИР 1 адресира посочените по-горе ограничения, като разработва анализ, инструмент за скрининг на представянето на доставчиците на образование за възрастни по отношение на ППР на персонала им.

Този инструмент за самооценка е разработен въз основа на интервюта, които проведохме в наши държави – партньори с доставчици на образование за възрастни и обучители на възрастни.

В следващия раздел ще бъдете помолени да отговорите на въпроси в 4 различни тематични области. Тези области имат връзка с представянето ви като доставчик на образование за възрастни по отношение на ППР (Непрекъснато Професионално Развитие).

Изпратете отговорите си, а след това ще получите подходяща карта с резултати за изтегляне със съвети и информация, които може да са от голяма добавена стойност за вас. Моля отговорете изчерпателно на въпросите и отделете време да обмислите представянето ви.

В случай, че даден въпрос не отговаря на сто процента на вашата ситуация, моля, изберете отговора, който е най – близък.

Кликнете по – долу за да извършите оценката по – област – отнема 3-5 минути за извършване.