Интелектуален резултат 1 (ИР 1)

Анализ и скрининг въпросник за представянето на доставчици на образование за възрастни по отношение на професионалното развитие на преподавателите

Проучването ще има два основни раздела:

  1. Идентифициране на основни области и параметри за измерване на представянето за анализ и определяне на показатели за съпоставка;
  2. Идентифициране на приложими добри практики, придружени от обяснение защо подобряването на ППР на персонала може да донесе конкурентно предимство на образователния пазар.

ИР 1, чрез своята методология, ще постигне следното:

  • Ще повиши информираността за отговорностите на доставчиците на образование за възрастни по отношение на ППР на преподавателския персонал;
  • Ще помогне на всеки доставчик на образование за възрастни да идентифицира тези области от подхода си към ППР, в които са необходими допълнителна оценка и подобрения;
  • Ще предложи чеклист на най-типичните подходи и институционни политики в областта на ППР и ще помогне да доставчиците на образование за възрастни да оценят доколко такива подходи и политики вече са налични и разработени в институциите или доколко могат да се разработват в бъдеще.

ИР 1 ще позволи на доставчиците на образование за възрастни да се информират за ползите от подобряването на политиката в областта на ППР и да проведат честна самооценка и съпоставка без натиск от санкции.

В областта на образованието за възрастни има основни емпирични недостатъци, както и знания, които водят до непълно или ненадеждно образование за възрастни. В този случай са необходими обучение и професионално развитие. Недостатъците са по-видими особено в неформалното образование. Налице са проблеми като:

  1. По-осезаема липса на официална регулация;
  2. Формални изисквания или мониторинг;
  3. Слаба информираност и култура на ППР сред преподавателите.

В допълнение, преподавателите на възрастни не разполагат с начална педагогическа квалификация и познания по методика и подход към обучаемите. Същевременно, доставчиците на образование за възрастни не знаят как да подобрят ситуацията и особено когато не подлежат на акредитация, не се намират под натиск.

ИР 1 адресира посочените по-горе ограничения, като разработва анализ, инструмент за скрининг на представянето на доставчиците на образование за възрастни по отношение на ППР на персонала им.

…Очаквайте…