Интелектуален резултат 2 (ИР2)

Учебни ресурси и онлайн учебна платформа за подобряване на практиките на преподаване в образованието за възрастни

ИР2 включва разработването на учебни ресурси в няколко конкретни универсални области, свързани с преподавателската дейност. Тези ресурси ще бъдат организирани по начин, който ще ги направи подходящи както за самостоятелно учене, така и за използване в програми за ППР в образованието за възрастни. По-подробно, ресурсите ще бъдат структурирани под формата на 8 образователни модула, практически ориентирани в следните области:

 1. Обучение по метода на обърната класна стая;
 2. Учене, базирано на проекти;
 3. Техники за стимулиране на логическо мислене, въображение и памет сред възрастните обучаеми, включително визуални инструменти и специални техники за запаметяване;
 4. Ефективни техники за комуникация и работа с родители и членове от семействата на възрастни обучаеми;
 5. Прилагане на техники за креативност в образованието за възрастни;
 6. Използване на интерактивни (онлайн и цифрови) ресурси, инструменти за електронно обучение и социални медии в образованието за възрастни, ИКТ-базирани преподавателски услуги, педагогически подходи и практики;
 7. Мониторинг на представянето на възрастните обучаеми;
 8. Културно – отговорно преподаване.

За да се улесни използването на ресурсите и да се подобри тяхната достъпност, модулите ще бъдат налични на онлайн учебната платформа на проекта.

Според резултатите от предварителната оценка на нуждите на партньорите, преподавателите в ЕС се чувстват относително подготвени по предметите, които преподават. Те обаче споделят нуждата от ППР за иновативни и ефективни преподавателски методи. С изключение на ИКТ умения за преподаване, които сега са обект на голямо внимание, налице са недостатъци в следните области:

 • Подходи за по-ефективно и персонализирано учене;
 • Прилагане на нови технологии в преподаването;
 • Подходи към развитие на универсални умения на преподаватели и обучаеми;
 • Преподаване в мултикултурна и многоезична среда.

Тези области представляват важен елемент от ефективната преподавателска практика и фокусирането на ППР върху тях може да доведе до повишаване качеството на преподаването в образованието за възрастни.

…Очаквайте…