Интелектуален резултат 2 (ИР2)

Учебни ресурси и онлайн учебна платформа за подобряване на практиките на преподаване в образованието за възрастни

Според резултатите от предварителната оценка на нуждите на партньорите, преподавателите в ЕС се чувстват относително подготвени по предметите, които преподават. Те обаче споделят нуждата от ППР за иновативни и ефективни преподавателски методи. С изключение на ИКТ умения за преподаване, които сега са обект на голямо внимание, налице са недостатъци в следните области:

 • Подходи за по-ефективно и персонализирано учене;
 • Прилагане на нови технологии в преподаването;
 • Подходи към развитие на универсални умения на преподаватели и обучаеми;
 • Преподаване в мултикултурна и многоезична среда.

Тези области представляват важен елемент от ефективната преподавателска практика и фокусирането на ППР върху тях може да доведе до повишаване качеството на преподаването в образованието за възрастни.

Интелектуален резултат 2 включва разработването на учебни ресурси в няколко специфични области, свързани с преподавателската дейност. Тези ресурси са подходящи както за самостоятелно учене, така и за използване в програми за ППР (Продължаващото Професионално Развитие) в образованието за възрастни. Ресурсите са структурирани в 8 образователни модула с практическа насоченост в следните области:

 1. Обучение по метода на обърната класна стая;
 2.  Обучение, базирано на проекти;
 3. Техники за стимулиране на логическо мислене, въображение и памет на възрастните обучаеми, включително визуални инструменти и специални техники за запомняне;
 4. Ефективни техники за комуникация и работа с родители и членове от семействата на възрастни обучаеми;
 5. Прилагане на техники за креативност в образованието за възрастни;
 6. Използване на интерактивни (онлайн и цифрови) ресурси, инструменти за електронно обучение и социални медии в образованието за възрастни; ИКТ-базирани преподавателски услуги, педагогически подходи и практики;
 7. Мониторинг на представянето на възрастните обучаеми;
 8. Културно – отговорно преподаване.

Всички 8 модула вече са достъпни в платформата за обучение на IPAL на 6 езика (английски, испански, италиански, немски, български и гръцки). Всеки модул съдържа практически дейности, които могат да бъдат използвани от преподавателите на възрастни обучаеми.

В портала IPAL ще намерите и методическо ръководство за дейности по ППР и интересни ресурси.

Посетете нашата платформа за обучение и се възползвайте от модулите на проект IPAL, за да повишите знанията и уменията си в областта на новите подходи за обучение!