Интелектуален резултат 3 (ИР3)

Анализ и скрининг въпросник за представянето на доставчици на образование за възрастни

Целта на ИР3 е да се разработи аналитичен инструмент за външно оценяване и самооценка на адекватността и ефективността на образованието за възрастни, който да може да се използва и като самостоятелен инструмент за гарантиране на качество.

Анализът ще обхваща различни области на институционално представяне. За всяка област ще се разработят показатели и скрининг въпроси, допълнени от насоки за измерване и оценяване. В допълнение, за да се подпомогнат бенчмаркинг и подобрения, във всяка област ще се идентифицират съответните добри практики и отличително представяне.

Инструментът в ИР 3 ще:

  1. Повиши информираността в най-важните области на представяне, които определят способността на доставчиците на образование за възрастни да направят своята оферта адекватна и полезна;
  2. Помогне на доставчиците на образование за възрастни да определят своите силни и слаби страни и да разработят ефективни стратегии за институционално развитие;
  3. Предложи чеклист на успешни институционни политики, практики и модели в предоставянето на образование за възрастни;
  4. Повиши информираността относно нови приоритети и очакванията на обществото за образованието за възрастни в европейските държави.

Този интелектуален резултат ще допринесе за по-доброто управление на качеството в образованието за възрастни. Подобно на ИР 1, той няма да се ограничи до минимално приемливи показатели, а по-скоро ще представи „сценарий на най-добре представящите се“.

Адекватността и ефективността на образованието в момента са приоритет във всички сектори на образование и обучение и до голяма степен се разглеждат като отговор на нуждите на обществото и икономиката. ИР 3 разширява фокуса на проекта от ППР към по-общия въпрос за представяне на организациите по отношение адекватността на образователната им оферта.

Макар че адекватността на офертата включва и редица други фактори в допълнение към ППР, то е силна определяща сила за качеството на преподаването, качеството на персонала и организационната структура. Разбирането и подпомагането на професионалното развитие на преподавателите на възрастни следователно изискват повишаване на информираността и по-голям институционен ангажимент за адекватност, качество и ефективност на образованието.

В много аспекти ИР 3 ще бъде ценен и като самостоятелен инструмент за гарантиране на качество. Проектът не може реалистично да се очаква да разработи цялостна рамка за качество, но партньорите вярват, че работата, започната при създаване на ИР 1, може да бъде допълнена за създаване на инструмент за гарантиране на качеството, който се фокусира върху ефективността и адекватността на преподаването в по-широк смисъл.

…Очаквайте…