Интелектуален резултат 3

Анализ и скрининг въпросник за представянето на доставчици на образование за възрастни

Доставчиците на образование за възрастни (ДОВ) са изправени пред редица предизвикателства:

1. Все по-разнообразни групи учащи, включително малцинства, нетрадиционни учащи, нискоквалифицирани учащи и бежанци

2. Натиск да се отговори на динамиката и търсенето на пазара на труда

3. Динамично въвеждане на ИКТ във всички аспекти на образованието като начин както за разширяване на достъпа, така и за подобряване на качеството на предоставяне

4. Промяна на парадигмите в образователната теория в полза на по-активно учене и отговорност и автономия на обучаемия

5. Нови приоритети в образованието, свързани с повишаване на креативността и иновациите като персонални черти, както и като характеристики на учебната среда.

Всички тези предизвикателства налагат доставчиците на образование за възрастни да са квалифицирани да използват нови методи и подходи в своето обучение и практика в класната стая.

Този интелектуален продукт се справя с тези предизвикателства чрез разработването на инструмент за скрининг и карта с резултати за представянето на доставчиците на образование за възрастни по отношение на ефективността на тяхната обучителна оферта.

Това е аналитичен инструмент за външна оценка и самооценка на ефективността на образованието за възрастни. Инструментът помага на доставчиците на обучение за възрастни да очертаят своите силни и слаби страни и да разработят ефективни стратегии за по-нататъшно развитие.

Инструментът е разработен въз основа на интервюта с доставчици на обучение за възрастни и обучители на възрастни, които проведохме в петте партньорските държави. В разработката на инструмента бяха взети предвид всички важни елементи за осигуряването на ефективно образование за възрастни, дискутирани по време на интервютата.

Следващият раздел съдържа въпроси, разделени в четири тематични области. Тези засягат представянето ви като доставчик на обучение за възрастни по отношение на уместността на образователните ви услуги.

Изпратете отговорите си и ще получите карта с резултати, която може да изтеглите и която съдържа съвети и информация с висока добавена стойност. Моля, отговорете изчерпателно на въпросите и отделете време, за да помислите.

В случай че даден въпрос не съответства напълно на вашата ситуация, моля, изберете най- подходящия възможен отговор.

За да започнете оценката, изберете съответната област от изброените по-долу.