БЮЛЕТИН НА IPAL

ПРОЕКТЪТ IPAL

Фокусът на проекта IPAL е насочен към онази част от аспектите в образованието за възрастни, които са свързани с ролята на обучителите в осигуряването на адекватност, качество и ефективност на образователния процес. В Европа съществува консенсус, че високото качество на този вид обучение може да се постигне най-вече чрез осигуряването на квалифицирани преподаватели и по-специално: чрез тяхното първоначално обучение, продължаващото професионално развитие и мобилност.

Общата цел на проекта е да се разработят инструменти за осигуряване на качеството и ресурси за обучение, които да насърчават професионалното развитие на обучителите на възрастни и като цяло – да повишат качеството на образованието за възрастни. И не само:

 • Проектът IPAL ще осигури достъп до практически ресурси за обучение по ефективни практики за преподаване и изграждане на капацитет сред доставчиците на услуги за обучение на възрастни. Тези ресурси ще подобрят и процесите по планиране, разработване, предоставяне и оценяване на програми за продължаващо професионално развитие (ППР).
 • Ще предостави IPAL инструменти за мониторинг на качеството на доставчиците на обучение за възрастни относно продължаващото професионално развитие на персонала и значимостта на целия образователен продукт. Инструментите ще насърчат и разработването на по-добри стратегии за институционално развитие и ще повишат способността на организациите да наемат и задържат квалифициран персонал.

РЕЗУЛТАТИ

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 1

Карта за оценка и въпросник за проверка на резултатите на доставчиците на обучение за възрастни относно професионалното развитие на обучителите на възрастни

За ефективното разработване на този продукт партньорите в проекта IPAL проведоха проучване, базирано на интервюта с над 100 доставчици на обучение за възрастни и обучители на възрастни. Целта на проучването беше да се идентифицират важните области на продължаващото професионално развитие (ППР), които организациите трябва да имат предвид, за да отговорят на нуждите на обучителите и да подобрят своя капацитет. Повишаването на квалификацията на преподавателите ще даде възможност на доставчиците на обучение за възрастни да подобрят не само образователните си програми, но и услугите, които предоставят.

Въз основа на анализа на събраните данни партньорите в проекта IPAL, начело с института Wisamar, разработиха инструмент за самооценка на доставчиците на обучение за възрастни относно продължаващото професионално развитие (ППР) на обучителите.

Инструментът за самооценка се състои от четири групи въпроси, които обхващат следните тематични области:

 1. Финансиране на ППР: Подкрепяте ли обучителите си да посещават дейности по ППР? (финансирате ли ги/давате ли им повече свободно време за тях?)
 2. Бъдеща ориентация: Плановете Ви за бъдещето включват ли дейности по ППР?
 3. Вътрешни аспекти: Как организирате плана си за ППР?
 4. Обществен имидж: Използвате ли дейностите по ППР, за да подобрите имиджа си?

ТУК МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТА ЗА САМООЦЕНКА ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ:

Отговорете на въпросите и ще получите карта с резултати, полезна информация и съвети, която може да изтеглите!

РАЗРАБОТВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ 2 ЗАПОЧНА!

Вече работим по създаването на 8 модула за обучение на преподаватели на възрастни. За да сме максимално полезни, решихме да се консултираме и изпратихме въпросник за оценка на структурата на модулите на доставчици на обучение за възрастни и техните преподаватели. Обучителните модули се състоят от следните теми, свързани с различни методи и техники на преподаване в образованието за възрастни::

 1. Метод на „Обърната класна стая“
 2. Проектно-базирано обучение
 3. Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта
 4. Ефективни техники за комуникация и работа с родители и членове на семействата на обучаващите се възрастни
 5. Креативни техники в обучението на възрастни
 6. Прилагане на интерактивни (онлайн и дигитални) ресурси, инструменти за електронно обучение и социални медии в образованието за възрастни; услуги, педагогики и практики за наставничество, базирани на ИКТ
 7. Мониторинг на резултатите от обучението на възрастните
 8. Техники на преподаване, съобразени с културните особености

Скоро модулите ще бъдат качени в платформата за електронно обучение на IPAL.

Следете ни!

THE PARTNERS

Tribeka Training Lab - project consortium member

TRIBEKA TRAINING LAB
SPAIN
WEBSITE: https://www.tribeka.es/

Promimpresa SRL - project consortium member

PROMIMPRESA S.R.L.
ITALY
WEBSITE: https://www.promimpresa.it/

European Center for Quality Ltd (ECQ) - project consortium member

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD (ECQ)
BULGARIA
WEBSITE: https://www.ecq-bg.com/

Wisamar - project consortium member

WISAMAR
GERMANY
WEBSITE: https://www.wisamar.de/

Academy of Entrepreneurship - project consortium member

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP
GREECE
WEBSITE: https://akep.eu/

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.