Проектът

Проектът IPAL се фокусира основно върху аспекти на образование за възрастни, които са свързани с ролята на преподавателите за гарантиране на адекватността, качеството и ефикасността на образованието за възрастни. В Европа е налице консенсус, че предоставянето на висококачествено образование може да се постигне чрез развитие на опитни преподаватели чрез начално обучение, продължаващо професионално развитие (ППР) и мобилност.

 

Проектът IPAL има за цел:

  • Осигуряване на достъп до практически ресурси за обучение за ефективни практики на преподаване и изграждане капацитета на доставчици на образование за възрастни с цел планиране, разработване, реализация и оценяване на ППР програми;
  • Осигуряване на инструменти за доброволен мониторинг на качеството за доставчици на образование за възрастни в областта на ППР за персонала и цялостната адекватност на образователния продукт, който трябва да промотира по-добри стратегии за институционно развитие и да позволява на организациите да наемат и запазват квалифициран персонал;
  • Подобряване уменията на преподаватели и преподавателските практики в класната стая и повишаване ефикасността и адекватността на предоставяното образование;
  • Повишаване информираността сред доставчиците на образование за възрастни и преподавателите за качествен мониторинг в образованието за възрастни
Aims

Общата цел ба проекта е разработване на инструменти за мониторинг на качеството за представяне на доставчици на образование за възрастни и на самото образование. 

Aims

Конкретните цели са:

  • Разработване на инструмент за мониторинг на качеството на представяне на доставчици на образование за възрастни по отношение на продължаващото професионално развитие на преподавателите;
  • Разработване на достъпни и адекватни учебни ресурси за преподаватели, насочени към подобряване на преподавателските практики и осигуряване на ресурси и умения за въвеждане и използване на нови методи и подходи в преподаването, по-конкретно методи, подходящи за адресиране разнообразието на обучаемите, преподаване в мултикултурна среда, развитие на креативност и иновация и прилагане на цифрови и ИКТ инструменти в преподаването;
  • Разработване на инструмент за мониторинг на качеството на представяне на доставчици на образование за възрастни по отношение на цялостната адекватност и качество на преподаването

Целеви групи

Основни целеви групи: доставчици на образование за възрастни (организации) и преподаватели, отговорници за изготвяне на политики, експерти в областта на образованието

Вторична целева група: съответните групи в други образователни сектори (напр. ПОО)

Aims