Πνευματικό Προϊόν 3

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά τη συνάφεια της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ο σκοπός του Πνευματικού Προϊόντος 3 είναι η ανάπτυξη ενός αναλυτικού εργαλείου για εξωτερική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της σχετικότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να έχει αξία ως αυτόνομο εργαλείο διασφάλισης ποιότητας.
Η κάρτα προόδου θα καλύπτει διαφορετικούς τομείς θεσμικής απόδοσης. Για κάθε τομέα, θα αναπτυχθούν δείκτες και ερωτήσεις αξιολόγησης, συνοδευόμενοι από οδηγίες σχετικά με τη μέτρηση και την αξιολόγηση. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκριτική αξιολόγηση και η βελτίωση, θα βρεθούν σχετικές καλές πρακτικές ή ανώτερες επιδόσεις σε κάθε τομέα.

Το εργαλείο θα:

  1. ενημερώσει για τους πιο ζωτικούς τομείς απόδοσης που καθορίζουν την ικανότητα των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων να κάνουν την εκπαιδευτική τους προσφορά σχετική και χρήσιμη
  2. βοηθήσει τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να χαρτογραφήσουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για θεσμική ανάπτυξη
  3. προσφέρει μια λίστα επιτυχημένων θεσμικών πολιτικών, πρακτικών και μοντέλων στην παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων
  4. ενημερώσει σχετικά με τις αναδυόμενες προτεραιότητες και τις κοινωνικές προσδοκίες από την εκπαίδευση ενηλίκων στις ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό το πνευματικό προϊόν, θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση και τη βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ακριβώς όπως το Πνευματικό Προϊόν 1, δεν θα περιοριστεί σε ελάχιστους αποδεκτούς δείκτες ποιότητας, αλλά θα παρουσίασει το σενάριο «με την καλύτερη απόδοση».

Η συνάφεια και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα στις μέρες μας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και νοείται σε μεγάλο βαθμό ως ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό το εργαλείο επεκτείνει την προσοχή του έργου από τη ΣΕΑ στο πιο γενικό ζήτημα της επίδοσης των εκπαιδευτών ενηλίκων όσον αφορά τη συνάφεια της εκπαιδευτικής τους προσφοράς.

Ενώ η συνάφεια της εκπαιδευτικής τους προσφοράς περιλαμβάνει μια σειρά άλλων παραγόντων εκτός από τη ΣΕΑ, αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της διδασκαλίας και της κατάρτισης, της ποιότητας του προσωπικού και της οργανωτικής κουλτούρας. Η κατανόηση και η διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων συνεπάγεται συνεπώς την ενημέρωση και τη διευκόλυνση μιας ευρύτερης θεσμικής δέσμευσης για τη συνάφεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης.

Με πολλούς τρόπους, το πνευματικό αυτό προϊόν θα πρέπει επίσης να έχει αξία ως αυτόνομο εργαλείο διασφάλισης ποιότητας. Το έργο δεν μπορεί αντικειμενικά να αναπτύξει ένα γενικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας, αλλά η κοινοπραξία πιστεύει ότι το προϊόν που ξεκίνησε στο πνευματικό προϊόν 1 θα μπορούσε να διευρυνθεί για να αναπτύξει ένα εργαλείο διασφάλισης ποιότητας με σκοπό την αποτελεσματικότητα και τη συνάφεια της κατάρτισης και της διδασκαλίας γενικότερα.

… Έρχονται σύντομα …