Πνευματικό προϊόν 1

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Η έρευνά μας θα έχει δύο κύριες ενότητες:

  1. Προσδιορισμός των κύριων τομέων και μετρήσεων απόδοσης για ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση
  2. Προσδιορισμός σχετικών καλών πρακτικών και ανώτερης απόδοσης, συνοδευόμενων από εξηγήσεις σχετικά με πώς η βελτίωση στην απόδοση της ΣΕΑ του προσωπικού θα μπορούσε να αποφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εκπαίδευσης.

Το Πνευματικό Προϊόν 1, μέσω της μεθοδολογίας του, θα:

  • ενημερώσει σχετικά με τις ευθύνες των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με τη ΣΕΑ του εκπαιδευτικού προσωπικού,
  • βοηθήσει κάθε πάροχο εκπαίδευσης ενηλίκων να εντοπίσει τους τομείς της προσέγγισής του στη ΣΕΑ που χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση και βελτίωση,
  • προσφέρει μια λίστα με τις πιο τυπικές επιτυχημένες προσεγγίσεις και θεσμικές πολιτικές στον τομέα της ΣΕΑ και θα βοηθήσει τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό αυτές οι προσεγγίσεις και πολιτικές υπάρχουν ήδη και αναπτύσσονται στον οργανισμό ή σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μελλοντικά.

Αυτό το εργαλείο θα επιτρέψει στους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να αντιληφθούν τα προνόμια της βελτιωμένης πολιτικής για τη ΣΕΑ και να κάνουν μία άσκηση ειλικρινούς αυτοαξιολόγησης και συγκριτικής αξιολόγησης χωρίς την πίεση των κυρώσεων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων υπάρχουν βασικές εμπειρικές ελλείψεις καθώς και γνώσεις που οδηγούν σε ελλιπή ή αναξιόπιστη εκπαίδευση ενηλίκων. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται η εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών. Τα μειονεκτήματα είναι ακόμα πιο έντονα στη μη τυπική εκπαίδευση. Υπάρχουν προβλήματα όπως:

  1. μια ακόμη πιο έντονη έλλειψη επίσημων κανονισμών,
  2. επίσημα προαπαιτούμενα ή έλεγχος,
  3. χαμηλή ενημέρωση και κουλτούρα της ΣΕΑ μεταξύ των εκπαιδευτών

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν έχουν τα προσόντα και τις γνώσεις της αρχικής κατάρτισης για τη σωστή μεθοδολογία και προσέγγιση των εκπαιδευόμενων. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων δεν γνωρίζουν πώς να βελτιώσουν την κατάσταση και ειδικά όταν δεν υπόκεινται σε κάποιου είδους διαπίστευση, δεν πιέζονται.

Αυτό το πνευματικό προϊόν αντιμετωπίζει τις προαναφερθείσες ελλείψεις αναπτύσσοντας μια κάρτα προόδου, ένα εργαλείο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με τη ΣΕΑ του προσωπικού τους.

…Έρχονται σύντομα …