Ερωτήσεις σχετικά με τη Χρηματοδότηση ΣΕΑ

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να αξιολογήσετε τις ενέργειές σας ως προς τη χρηματοδότηση ευκαιριών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) για το προσωπικό και τους συνεργάτες σας. Θα πρέπει να απαντήσετε σε τέσσερις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων, με χρήσιμες πληροφορίες.

  1. Πόσα ταμεία/οργανισμούς χρηματοδότησης για την περαιτέρω εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων γνωρίζετε;


  2. Σε ποιο βαθμό οι δραστηριότητες ΣΕΑ που χρηματοδοτείτε για το προσωπικό σας, οδηγούν σε καλύτερες προσφορές κατάρτισης από τον οργανισμό/την εταιρεία σας;


  3. Πόσες δραστηριότητες ΣΕΑ θα θέλατε να χρηματοδοτήσετε για τους δασκάλους/εκπαιδευτές σας ή εξωτερικούς εκπαιδευτές που συνεργάζεστε μακροχρόνια; (υποθέτοντας ότι το κόστος δεν είναι υπερβολικά υψηλό);


  4. Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό η υποστήριξή σας σε δραστηριότητες ΣΕΑ αυξάνει τα κίνητρα των εκπαιδευτών σας;