Ερωτήσεις σχετικά με το Μελλοντικό Προσανατολισμό ΣΕΑ

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να αξιολογήσετε την πρόοδό σας όσον αφορά το Μελλοντικό Προσανατολισμό του οργανισμού σας σχετικά με τη ΣΕΑ. Θα πρέπει να απαντήσετε σε έξι ερωτήσεις και στη συνέχεια θα λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων, με χρήσιμες πληροφορίες.

  1. Όταν σκέφτεστε το μέλλον του οργανισμού σας- κατά πόσο μπορούν να συμβάλουν οι καλά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές στη μακροχρόνια επιτυχία του οργανισμού σας;


  2. Κατά πόσο θα υποστηρίζατε την παρακολούθηση διαθέσιμων προγραμμάτων ΣΕΑ για τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σας (Μόνιμο προσωπικό);


  3. Κατά πόσο θα υποστηρίζατε την παρακολούθηση διαθέσιμων προγραμμάτων ΣΕΑ των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σας που εργάζονται για εσάς ως ελεύθεροι επαγγελματίες;


  4. Πόσο χρόνο εργασίας του προσωπικού σας θα ήσασταν πρόθυμοι να επενδύσετε για ΣΕΑ προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, που θεωρούνται σημαντικές για το μέλλον στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. επικοινωνιακές δεξιότητες, νέες και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, ψηφιακές δεξιότητες ...)


  5. Κατά τη γνώμη σας - πόσο σημαντική είναι η ποιότητα της διδασκαλίας σε σχέση με την διατήρηση υπαρχόντων και τη προσέλκυση νέων ενηλίκων μαθητών μελλοντικά;


  6. Σχεδιάζετε να αναπτύξετε πρωτοβουλίες ΣΕΑ στον οργανισμό σας για τα επόμενα 2 χρόνια;