Ερωτήσεις σχετικά με τη δημόσια εικόνα

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να αξιολογήσετε τις ενέργειές σας όσον αφορά τη συνάφεια της ΣΕΑ με τη δημόσια εικόνα του οργανισμού σας. Θα πρέπει να απαντήσετε σε τέσσερις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων με χρήσιμες πληροφορίες.

  1. Αναφορικά με την ποιότητα, πώς θα κατέτασσαν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι τον οργανισμό σας σε σύγκριση με άλλους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή σας;


  2. Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι ήπιες δεξιότητες (π.χ. επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες ομαδικής εργασίας, διαπροσωπικές δεξιότητες, δημιουργικότητα) όσον αφορά τη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους πελάτες σας;


  3. Σε ποιο βαθμό η ΣΕΑ των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σας θα μπορούσε να αποτελέσει εμβληματική πρωτοβουλία για τον οργανισμό σας;


  4. Σε ποιο βαθμό θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη ΣΕΑ των εκπαιδευτών σας ως διαφήμιση για τον οργανισμό σας και την ποιότητα των προσφορών σας;