Πνευματιό Προϊόν 2

Εκπαιδευτικοί πόροι και διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης των αναγκών που έγινε από τους εταίρους, οι εκπαιδευτές σε ολόκληρη την ΕΕ αισθάνονται σχετικά προετοιμασμένοι για το θέμα που διδάσκουν. Ωστόσο, ανέφεραν την ανάγκη της ΣΕΑ για καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Με εξαίρεση τις δεξιότητες διδασκαλίας των ΤΠΕ, που απολαμβάνουν πια μεγάλης προσοχής, υπάρχουν αδυναμίες στα ακόλουθα:

 1. σε προσεγγίσεις για πιο αποτελεσματική και εξατομικευμένη μάθηση,
 2. στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία,
 3. σε προσεγγίσεις για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων σε μαθητές και εκπαιδευτές,
 4. και στη διδασκαλία σε ένα πολυπολιτισμικό ή πολύγλωσσο περιβάλλον.

Αυτοί οι τομείς αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πρακτικής, και το να επικεντρώσουμε κάποιο βαθμό τη  ΣΕΑ σε αυτούς μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ποιότητας στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το Πνευματικό Προϊόν 2 περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων σε συγκεκριμένους εγκάρσιους τομείς που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πρακτική.  Αυτοί οι πόροι είναι κατάλληλοι τόσο για αυτοεκπαίδευση όσο και για χρήση σε προγράμματα ΣΕΑ στην εκπαίδευση ενηλίκων.  Αναλυτικότερα, οι πόροι έχουν δομηθεί σε 8 εκπαιδευτικές ενότητες με πρακτικό προσανατολισμό στους ακόλουθους τομείς:

 1. Εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom)
 2. Μάθηση μέσω δραστηριοτήτων
 3. Τεχνικές για την τόνωση της λογικής σκέψης, της φαντασίας και της απομνημονευτικής ικανότητας των ενηλίκων μαθητών, συμπεριλαμβανομένων οπτικών εργαλείων και ειδικών τεχνικών απομνημόνευσης
 4. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και μέλη της οικογένειας των ενηλίκων μαθητών
 5. Εφαρμογή τεχνικών δημιουργικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 6. Χρήση διαδραστικών (διαδικτυακών και ψηφιακών) πόρων, εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Υπηρεσίες διδασκαλίας, παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές που βασίζονται σε ΤΠΕ
 7. Παρακολούθηση της απόδοσης των ενηλίκων μαθητών
 8. Τεχνικές διδασκαλίας που λαμβάνουν υπόψη την πολυπολιτισμικότητα

Και οι 8 ενότητες είναι πλέον διαθέσιμες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα IPAL σε 6 γλώσσες (Aγγλικά, Iσπανικά, Iταλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά και Ελληνικά). Κάθε ενότητα περιέχει πρακτικές δραστηριότητες, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ενηλίκων.

Στη διαδικτυακή πύλη IPAL, θα βρείτε επίσης έναν μεθοδολογικό οδηγό για δραστηριότητες ΣΕΑ και ενδιαφέρουσες πρόσθετες πηγές.

Επισκεφθείτε την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα και παρακολουθήστε τις ενότητες IPAL για να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας σε νέες μαθησιακές προσεγγίσεις!