Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Διαδικασία παράδοσης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να αξιολογήσετε την ποιότητα της διαδικασίας υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων, των πόρων και της ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για να λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων. Θα σας δώσει στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες.

Το ακρωνύμιο (ΠΕΕ) σημαίνει Πάροχος Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 1. Σε ποιο βαθμό τα μαθησιακά προγράμματα έχουν προσαρμοστεί στο υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντα της ομάδας των εκπαιδευομένων;


 2. Σε ποιο βαθμό οι μαθησιακοί πόροι ενθαρρύνουν τους ενήλικες σπουδαστές να είναι ενεργοί στην εκπαίδευση και στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση;


 3. Σε ποιο βαθμό μπορούν οι εκπαιδευτές να εμπλέξουν τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία για να αυξήσουν τη το επίπεδο συμμετοχής τους;


 4. Ενθαρρύνουν οι εκπαιδευτές τη δημιουργικότητα των μαθητών (ή ακολουθούν αυστηρά το πρόγραμμα εκπαίδευσης);


 5. Διαθέτει το διδακτικό προσωπικό επαρκή εργαλεία ΤΠΕ για να προσφέρει μια σύγχρονη μαθησιακή διαδικασία;


 6. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ έχει συμπεριλάβει τα πιο σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ στο πρόγραμμα εκπαίδευσης;


 7. Όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση, διαθέτει ο ΠΕΕ έμπειρους εκπαιδευτές και πόρους προσαρμοσμένους για μαθητές με ειδικές ανάγκες;


 8. Όσον αφορά την ευελιξία, σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες μεμονωμένων εκπαιδευομένων κατά το σχεδιασμό ή την προσαρμογή του προγράμματος κατάρτισης (π.χ. οι ώρες μαθημάτων για τους εργαζόμενους να είναι απογευματινές ή/και το Σάββατο);


 9. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ έχει σχεδιάσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα ώστε να ενθαρρύνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των εκπαιδευομένων και να βελτιώσει την επαγγελματική ικανοποίηση;


 10. Εφαρμόζει ο ΠΕΕ πρακτικές ασκήσεις στη μαθησιακή διαδικασία για να προετοιμάσει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους για την αγορά εργασίας; Εάν ναι, σε τι ποσοστό;


 11. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ έχει ευθυγραμμίσει το πρόγραμμα σπουδών με το επαγγελματικό και προσωπικό υπόβαθρο του κάθε εκπαιδευτή για να διασφαλίσει μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία;


 12. Σε ποιο βαθμό o ΠΕΕ έχει ευθυγραμμίσει το ωρολόγιο πρόγραμμα του διδακτικού προσωπικού με το ειδικό πρόγραμμα σπουδών, τη μεθοδολογία και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης του κάθε εκπαιδευτή;


 13. Εφαρμόζει ο ΠΕΕ τεστ αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας για να ελέγχει την πρόοδο των μαθητών και να προβαίνει σε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, εάν χρειάζεται;


 14. Συμμετέχει ο ΠΕΕ σε τακτικές συναντήσεις του προσωπικού για να είναι ενήμερος για τα τρέχοντα ζητήματα και να τα επιλύει άμεσα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής διαδικασίας;


 15. Σε ποιο βαθμό οι εγκαταστάσεις, οι υλικές συνθήκες και συνολικά το μαθησιακό περιβάλλον συνάδουν με τη μεθοδολογία και το θέμα των μαθημάτων;