Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αξιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο ο πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων παρακολουθεί και αξιολογεί την εκπαιδευτική του προσφορά. Θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για να λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων. Θα σας δώσει στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες.

Το ακρωνύμιο (ΠΕΕ) σημαίνει Πάροχος Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 1. Σε ποιο στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας ο πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων (ΠΕΕ) εφαρμόζει παρακολούθηση και αξιολόγησηq


 2. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ λαμβάνει υπόψη την πρόοδο και την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων κατά την παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας;


 3. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ λαμβάνει υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και τη συνολική στάση των εκπαιδευτικών κατά την παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας;


 4. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους κατά την παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας;


 5. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ εξετάζει συνολικά το μαθησιακό περιβάλλον κατά την παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας;


 6. Διαθέτει ο ΠΕΕ σαφείς διαδικασίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής του προσφοράς;


 7. Εφαρμόζει ο πάροχος επαρκείς μεθόδους κατά την αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευομένων; (π.χ. αξιολογήσεις/τεστ στο στάδιο της εγγραφής και στο τέλος, ερωτηματολόγια για την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων, ανεπίσημες συζητήσεις για τη λήψη ανατροφοδότησης κ.λπ.)


 8. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ βασίζεται στην ανατροφοδότηση των μαθητών σχετικά με τη συνολική στάση των εκπαιδευτών;


 9. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ παρακολουθεί τα μαθησιακά προγράμματα των πρωτοπόρων στον εκπαιδευτικό τομέα για να είναι ενήμερος με τις τελευταίες τάσεις;


 10. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ βασίζεται στην ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος και τις επιδόσεις των εκπαιδευομένων;


 11. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ αξιολογεί τη μισθολογική ικανοποίηση των εκπαιδευτών για να παραμείνουν στον οργανισμό και να προσφέρει καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα;


 12. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ αξιολογεί την ικανοποίηση των εκπαιδευτών σχετικά με τους διαθέσιμους σύγχρονους μαθησιακούς πόρους, ιδίως τα εργαλεία ΤΠΕ;


 13. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ αξιολογεί την ικανοποίηση των εκπαιδευτών σχετικά με το μαθησιακό περιβάλλον συνολικά;


 14. Θέτει ο ΠΕΕ ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που επιδιώκει να επιτύχει (π.χ. % των ατόμων που έμειναν ικανοποιημένα από το πρόγραμμα, αριθμός ατόμων που πέρασαν τις τελικές εξετάσεις, αριθμός ατόμων εγγράφονται εγγράφονταν σε άλλο μάθημα που παρέχεται από τον ίδιο ΠΕΕ κ.λπ.)


 15. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (επιτεύγματα και διδάγματα) για την αναθεώρηση και τη βελτίωση ενός προγράμματος;