Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Αποτελέσματα και αντίκτυπος προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να αξιολογήσετε την ποιότητα των αποτελεσμάτων, τον αντίκτυπο και τη συνάφεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για να λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων. Θα σας δώσει στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες.

Το ακρωνύμιο (ΠΕΕ) σημαίνει Πάροχος Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 1. Διαθέτει ο ΠΕΕ μια σαφή διαδικασία για την αξιολόγηση της συνάφειας κάθε προσφερόμενου προγράμματος;


 2. Σε ποιο βαθμό τα προγράμματα του ΠΕΕ ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες των εκπαιδευομένων;


 3. Ήταν οι ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης κρίσιμες για ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευομένων;


 4. Παρακολουθεί ο ΠΕΕ την κατάσταση απασχόλησης των συμμετεχόντων μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης;


 5. Σε ποιο βαθμό η συνεργασία με εξωτερικές εταιρείες και οργανισμούς βοήθησε τους εκπαιδευόμενους να βρουν νέα θέση εργασίας;


 6. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν πρόοδο στις πρακτικές τους δεξιότητες κατά την τελική αξιολόγηση του προγράμματος;


 7. Σε ποιο βαθμό το διδακτικό προσωπικό απέκτησε έμαθε νέες μεθοδολογίες μετά το τέλος του προγράμματος, ώστε να είναι ενήμερο σχετικά με τις νέες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων;


 8. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ λαμβάνει υπόψη τα σχόλια των μαθητών σχετικά με τη συνάφεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να βελτιώσει την προσφορά του;


 9. Με βάση τις αρχικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ έχει αναβαθμίσει την εκπαιδευτική προσφορά του με περιεχόμενο βασισμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας;


 10. Αναλύει τακτικά ο ΠΕΕ τις βραχυπρόθεσμα (π.χ. βελτίωση των δεξιοτήτων), μεσοπρόθεσμα (π.χ. υψηλότερος μισθός, καλύτερο επαγγελματικό περιβάλλον) και μακροπρόθεσμα (π.χ. μόνιμη απασχόληση, καλύτερες συνθήκες εργασίας) αποτελέσματα της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην κατάρτιση;


 11. Όσον αφορά την κοινωνική συνάφεια της εκπαιδευτικής προσφοράς, συλλέγει ο ΠΕΕ στοιχεία από τους μαθητές σχετικά με το πώς η εκπαίδευση που έλαβαν επηρέασε την ευημερία και την ποιότητα ζωής τους συνολικά;


 12. Εάν ο ΠΕΕ παρέχει στο διδακτικό προσωπικό του ευκαιρίες κατάρτισης, έχει βελτιώσει την εκπαιδευτική προσφορά (μετράται αναφορικά με την πρόοδο και την ικανοποίηση των εκπαιδευομένων στο τέλος των μαθημάτων);


 13. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών και των νέων προγραμμάτων κατάρτισης κατά το τελευταίο έτος;


 14. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ θα μπορούσε να καταταχθεί μεταξύ των καλύτερων παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών του;


 15. Παρακολουθεί ο ΠΕΕ την προθυμία των μαθητών να συμμετάσχουν σε άλλα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει;