Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να αξιολογήσετε την ποιότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας της ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτών και της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για να λάβετε την αντίστοιχη κάρτα αποτελεσμάτων. Θα σας δώσει στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες.

Το ακρωνύμιο (ΠΕΕ) σημαίνει Πάροχος Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 1. Σε ποιο βαθμό ο πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων (ΠΕΕ) συμβουλεύεται εργοδότες για τη διαμόρφωση σχετικών μαθησιακών στόχων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά;


 2. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων κατά την προετοιμασία του προγράμματος μάθησης;


 3. Πόσες φορές το χρόνο ο ΠΕΕ πραγματοποιεί ανάλυση που του επιτρέπει να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα την εκπαιδευτική του προσφορά;


 4. Σχεδιάζει o ΠΕΕ τις κατάλληλες δραστηριότητες και πόρους εκ των προτέρων;


 5. Προβλέπει ο ΠΕΕ την ευελιξία προσαρμογής, αντικατάστασης, προσθήκης ή αφαίρεσης των αρχικών μεθόδων και εργαλείων κατά τη φάση παράδοσης, ώστε η εκπαίδευση να παραμείνει σχετική και ελκυστική για τους εκπαιδευόμενους;


 6. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ είναι προετοιμασμένος για απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως πανδημίες, σεισμοί κ.λπ.


 7. Σε ποιο βαθμό o ΠΕΕ προσφέρει μαθησιακούς πόρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες των υποεκπροσωπούμενων ομάδων; (π.χ. προσαρμοσμένο περιεχόμενο, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης κ.λπ.)


 8. Σε ποιο βαθμό o ΠΕΕ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εργαλεία ΤΠΕ για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας; (π.χ. Trello, Google Classroom, κ.λπ.)


 9. Σχεδιάζει ο ΠΕΕ να συμπεριλάβει πρακτικές ασκήσεις στη μαθησιακή διαδικασία για να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να είναι πιο ενεργοί στη μαθησιακή διαδικασία;


 10. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ σχεδιάζει το πρόγραμμα έτσι ώστε να προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για πραγματικές καταστάσεις;


 11. Προσφέρει ο ΠΕΕ εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών; (π.χ. διαδικτυακά μαθήματα και μαθήματα τα Σαββατοκύριακα)


 12. Τι λαμβάνει υπόψη ο ΠΕΕ για να διαμορφώσει το κόστος ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων;


 13. Σχεδιάζει ο ΠΕΕ από την αρχή κάθε στάδιο του προγράμματος (π.χ. σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση και συνάφεια);


 14. Σε ποιο βαθμό ο ΠΕΕ σχεδιάζει στρατηγική μάρκετινγκ για την προώθηση του προγράμματός του στις ομάδες-στόχους;


 15. Συμβαδίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων με τους στόχους και τις αξίες του ίδιου του οργανισμού;