Πνευματικό Προϊόν 3

Κάρτα προόδου και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για την απόδοση των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά τη συνάφεια της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι Πάροχοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΕ) αντιμετωπίζουν σήμερα μια σειρά από προκλήσεις:

1. Ολοένα και πιο διαφορετικές ομάδες εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, των μη παραδοσιακών εκπαιδευομένων, των εκπαιδευομένων με χαμηλή ειδίκευση και των προσφύγων

2. Πίεση να ανταποκριθούν στη δυναμική της αγοράς εργασίας και στη ζήτηση

3. Ταχεία εισαγωγή των ΤΠΕ σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης, ως μέσο τόσο για τη διεύρυνση της πρόσβασης όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας της παροχής

4. Μεταβαλλόμενες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική θεωρία που ευνοούν μια πιο ενεργητική μάθηση καθώς και την υπευθυνότητα και αυτονομία των μαθητών 5. Αναδυόμενες προτεραιότητες στην εκπαίδευση που συνδέονται με την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας ως προσωπικών χαρακτηριστικών και ως χαρακτηριστικών του μαθησιακού περιβάλλοντος.

Όλες αυτές οι προκλήσεις καθιστούν αναγκαίο να είναι οι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων εξοπλισμένοι και καταρτισμένοι ώστε να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και προσεγγίσεις στην κατάρτιση και την πρακτική τους στην τάξη.

Αυτό το αποτέλεσμα, ως απάντηση στις προκλήσεις αυτές, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης σχετικά με τις επιδόσεις των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής τους προσφοράς.

Πρόκειται για ένα αναλυτικό εργαλείο για την εξωτερική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση της συνάφειας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εργαλείο βοηθά τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων να χαρτογραφήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για περαιτέρω ανάπτυξη.

To εργαλείο αναπτύχθηκε βάσει συνεντεύξεων που πραγματοποιήσαμε στις χώρες της κοινοπραξίας μας με παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν για τη διασφάλιση της ποιότητας της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην ενότητα που ακολουθεί, θα κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν 4 διαφορετικούς θεματικούς τομείς. Οι τομείς αυτοί αφορούν την απόδοσή σας ως πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων σε σχέση με τη συνάφεια της εκπαιδευτικής σας προσφοράς. Υποβάλετε τις απαντήσεις σας και στη συνέχεια θα λάβετε μία κάρτα αποτελεσμάτων που μπορείτε να κατεβάσετε με συμβουλές και πληροφορίες που μπορεί να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για εσάς. Παρακαλούμε απαντήστε διεξοδικά στις ερωτήσεις και αφιερώστε χρόνο για να προβληματιστείτε σχετικά με τις επιδόσεις σας.

Σε περίπτωση που μια ερώτηση δεν ταιριάζει εκατό τοις εκατό στην περίπτωσή σας, παρακαλούμε επιλέξτε την απάντηση που είναι πιο κοντά.

Κάντε την αξιολόγηση ανά θεματική!