Το Έργο

Το έργο IPAL επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων που σχετίζονται με τον ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων στη διασφάλιση της συνάφειας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η γενική παραδοχή στην Ευρώπη είναι ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού μέσω της αρχικής κατάρτισης, της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) και της κινητικότητας.

Έτσι, το  έργο  IPAL  στοχεύει στην:

  • παροχή πρόσβασης σε πρακτικούς πόρους για την κατάρτιση σε αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές και την ενίσχυση της ικανότητας των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να παραδίδουν και να αξιολογούν προγράμματα ΣΕΑ,
  • παροχή εθελοντικών εργαλείων παρακολούθησης της ποιότητας για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της ΣΕΑ του προσωπικού, για την ανάδειξη στρατηγικών θεσμικής ανάπτυξης ώστε να καταστήσει τους οργανισμούς πιο ικανούς να προσλαμβάνουν και να διατηρούν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό,
  • βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών πρακτικών στην τάξη, και αύξηση της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας της εκπαιδευτικής παροχής
  • αύξηση των γνώσεων των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων και των εκπαιδευτών ενηλίκων, σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Aims

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας και πόρων κατάρτισης που προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων και την ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Aims

Οι ειδικοί στόχοι είναι: 

  • η ανάπτυξη ενός εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας για τις επιδόσεις των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων,
  • η ανάπτυξη  προσβάσιμων και σχετικών πόρων κατάρτισης για τους εκπαιδευτικές ενηλίκων με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και τον εξοπλισμό των εκπαιδευτών ενηλίκων με τους πόρους και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εισαγωγή και τη χρήση νέων μεθόδων και προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, και πιο συγκεκριμένα μεθόδων κατάλληλων για το χειρισμό της πολυπολιτισμικότητας των εκπαιδευομένων, τη διδασκαλία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και εργαλείων ΤΠΕ στη διδασκαλία,
  • η ανάπτυξη ενός εργαλείου παρακολούθησης της ποιότητας για τις επιδόσεις των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων όσον αφορά τη συνάφεια και την ποιότητα της εκπαίδευσης στο σύνολό της

Ομάδες-στόχοι

Κύρια ομάδα-στόχος:  πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων (οργανισμοί) και εκπαιδευτές ενηλίκων (εκπαιδευτές), υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης

Δευτερεύουσα ομάδα-στόχος: σχετικές ομάδες/οργανισμοί  σε άλλους εκπαιδευτικούς τομείς (π.χ. ΕΕΚ)

Aims